Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Zasadnutia zastupiteľstva

V zmysle zákona o obecnom zriadení číslo 369/1990 Z. z. v znení neskorších doplnkov zvolávam   verejné zasadnutie   obecného   zastupiteľstva   v   Kolačne,   ktoré   sa    uskutoční  dňa 1. júna 2017 o 18,00 hod.( t.j. vo štvrtok ) v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

 

 

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesení

 4. Prijatá pošta                                          

 5. Správa starostky o činnosti Obecného úradu v Kolačne od konania posledného obecného zastupiteľstva

 6. Prerokovanie Správy nezávislého audítora k účtovej závierke obce

 7. Informácia o prieskume technických možností dotlakovania pitnej vody v  Cintorínskej ulici

 8. Informácia o cenovom prieskume na realizáciu výmeny cestných obrubníkov v Cintorínskej ulici

 9. Prerokovanie Zmluvy o dielo č. 1/2017

 10. Prerokovanie správy finančnej komisie k hospodáreniu obce za I. štvrťrok 2017

 11. Interpelácie a diskusia

 12. Návrh na uznesenie