Download Joomla Templates by CowFat Reviews
Up

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce Kolačno
Všeobecne záväzného nariadenia obce Kolačno číslo 4 /2016 o dani z nehnuteľnosti , miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolačno
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 Obce Kolačno o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN obce Kolačno číslo 2/2015 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016
VZN č. 2/2014 o zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely
Doplnok č.4 o výške príspevku dieťaťa v ŠJ
VZN č.1/2012 zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Kolačno
VZN č.3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady za opatrovateľskú službu
VZN č.4/2012 o niektorých podmienkach držania psov
VZN č.5/2012 o hospodárení s majetkom obce a s finančnými prostriedkami obce Kolačno
VZN č.7/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Kolačno
Smernica č.2/2012 vnútorný predpis na vedenie účtovníctva v podmienkach obce Kolačno
VZN č.3/2011 cintorínsky poriadok v obci Kolačno
VZN č.2/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kolačno
VZN č.1/2010 doplnok č. 1 k VZN č.13/2008 o regulatívoch územného rozvoja obce Kolačno
VZN č.1/2011 o ochrane pred povodňami
VZN č.2/2010 o poskytnutí dotácií obcou Kolačno
VZN č.3/2010 o poskytovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci obcou Kolačno
 
 
Powered by Phoca Download